VoorWaards: ontsluiting Zuidwest Hoeksche Waard moet terug naar tekentafel

Iedereen kent wel de Korendijkse slikken achter Goudswaard en het unieke stiltegebied, één van de oudste, kwetsbaarste, stilste, mooiste gebieden van de Hoeksche Waard. De landschapswaarden worden ook met name genoemd in de omgevingsvisie van de Hoeksche Waard. Het college wil daar de weg verbreden en het zware vrachtverkeer overheen leiden. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners. VoorWaards staat voor bescherming van het landschap en zag dat niet zitten. We riepen de wethouder op om terug te gaan naar de tekentafel. Dat is ons samen met andere fracties van de gemeenteraad gelukt.

Het gebied staat al jaren onder druk door de achterblijvende infrastructuur ten opzichte van toenemende verkeersdrukte op kwetsbare wegen. De wegenstructuur is niet meegegroeid met de ontwikkeling van verkeer. Het college wil de leefbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren, zowel in de kern van b.v. Zwartsluisje als op de Sluisjesdijk en andere dijken en wegen. Dat is natuurlijk goed. Het college wil ook het zware vrachtverkeer over de Lange Eendrachtweg leiden, maar VoorWaards ziet een andere route als beter alternatief. De smalle dijk- en polderwegen in het unieke polder- en stiltegebied zijn simpelweg niet geschikt voor verwerking van degelijke verkeerstromen. In de achtergrond van het voorstel, speelt de ontwikkeling van de Leenheerenpolder tot woningbouw- en recreatiegebied, hoewel dit volgens de wethouder nu opeens afzonderlijke onderwerpen zouden zijn. Of die woningbouw doorgaat, is nog onzeker.

Participatie
Voor VoorWaards is het tijdig betrekken van inwoners en hen serieus nemen erg belangrijk. De participatietraject bij dit voorstel was wat ons betreft onvoldoende. Inwoners konden alleen geeltjes plakken, voelden zich niet gehoord en zich op afstand gezet door de gemeente. Terwijl de ontsluiting van grote impact is op hun directe leefomgeving. VoorWaards vindt dat zij hierin een stem horen te hebben en dat het college eindverantwoordelijkheid draagt voor een goed participatieproces. De alternatieve routes die inwoners hebben aangedragen stonden niet vermeld in het voorstel en het was daardoor onduidelijk waarom deze precies waren afgevallen. Wij willen inzicht daarin. Wij hebben de bewoners gecomplimenteerd voor hun vasthoudendheid, de duidelijke betogen, constructieve houding en het meedenken in oplossingsrichtingen.

Raadsvergadering
VoorWaards is tijdens de vergaderingen in december uitvoerig op het voorstel ingegaan na een uitgebreide gesprekken met bewoners, bestudering van gepubliceerde rapporten, gebiedsverkenning en toetsing. Burgerlid Rob Claassens voerde namens de fractie het woord.

Wij vinden dat allereerst geprobeerd moet worden om zoveel mogelijk de huidige infrastructuur aan te passen, voordat het landschap opnieuw doorkruist wordt door een nieuwe weg. VoorWaards sluit de aanleg van nieuwe wegen niet uit, wanneer dat nodig is om de leefbaarheid te borgen. We kijken daarbij naar nut en noodzaak. We koesteren het landschap en we vinden dat onze schaarse stilte(gebieden) beschermd moeten worden.

We hebben ook onze andere kritiekpunten naar voren gebracht, omdat we vinden dat er tegenstrijdigheden in staan in de onderbouwing van de trajectkeuze. Zo werd een route eerder om reden van behoud en bescherming van cultureel erfgoed afgekeurd om bij het voorliggende voorstel daar dan weer aan voorbij te gaan. Ook de effecten van verdere ontsluiting richting de andere dorpen waren niet in voldoende mate onderzocht. Bijkomstige verkeerstechnische maatregelen en controle waren niet meegenomen en bleven vaag. Het onderwerp woningbouw in de Leenheerenpolder moest volgens de wethouder apart worden beoordeeld. De voorgestelde wegenstructuur hield daar echter wel degelijk rekening mee. Daar heeft VoorWaards ook zijn bedenkingen over geuit, omdat het nog allerminst zeker is dat de Leenheerenpolder zal worden gebouwd. Daarom hebben we de voorgestelde aanpassing van het wegennetwerk bekeken in de context van de bestaande bebouwing en verkeersbewegingen. Wij zien, net zoals de bewoners, een ontsluiting richting Buitenom, Nieuw Beijerland vervolg N217 als beste optie, maar sluiten niet uit dat er alternatieven mogelijk zien die recht doen aan het unieke natuur- en stiltegebied.

We vinden dan ook dat het voorstel te ingrijpend is en het probleem hiermee niet wordt opgelost, niet nodig is en daarom door ons niet als passend wordt gezien. We hebben de wethouder het advies gegeven om terug naar de tekentafel te gaan en te komen tot een minder ingrijpende aanpassing dat recht doet aan bewoners, het landschap, het unieke stiltegebied en biodiversiteit. Nadat meerdere fracties zich hadden uitgesproken, bleek dat de meerderheid ons standpunt onderschreef. Reden genoeg voor de wethouder om het voorstel terug te trekken en het onderzoek opnieuw, in nauwe samenwerking met bewoners, omliggende bedrijven en belanghebbenden uit te voeren. VoorWaards wacht de alternatieven en een nieuw en door de bewoners gedragen voorstel af dat recht doet aan onze uitgangspunten.