4.

Voor iedereen die
hulp nodig heeft

Voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Wij willen dat er altijd ruimte is om zichtbaar jezelf te zijn, wie je ook bent en hoe je er ook uitziet. Er moet alle ruimte zijn om je overtuiging of levenswijze te uiten. Daarom stimuleren wij een diverse en inclusieve samenleving. Wij bevorderen de dialoog tussen groepen door ontmoetingen te faciliteren, bijvoorbeeld in de dorpshuizen of andere openbare voorzieningen. Wij kiezen voor een gemeentelijke organisatie die zich divers en inclusief toont in haar personeelsbeleid en communicatie, in woord en beeld. Diversiteit en inclusie zijn regelmatig terugkerende onderwerpen in de gesprekken met maatschappelijke organisaties. Wij stellen een ‘penning van erkenning’ in voor een persoon of instantie die zich hierin jaarlijks onderscheidt. Wij geven de veelheid aan diversiteit van inwoners en hun overtuigingen en leefwijzen een podium op de website van de gemeente. Waar gewenst stellen wij leermiddelen beschikbaar voor inclusie op scholen en organisaties die daar behoefte aan hebben. Openbare gebouwen worden stapsgewijs toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Voor onverdraagzaamheid en uitingen die als kwetsend kunnen worden ervaren is geen ruimte.

LHBTIQ+

Sinds 2019 is de Hoeksche Waard een Regenbooggemeente. Wij zijn daar blij mee en tegelijkertijd zien wij ook dat er nog veel nodig is voor meer acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Aangezien deze gemeenschap kwetsbaar is, zal de gemeente de regenboogstatus actief uitdragen, blijvend concreet beleid voeren en informatie en middelen beschikbaar stellen voor onderwijs, verenigingen en maatschappelijke instanties. Met het jongerenwerk kijken wij wat de behoefte is van LHBTIQ+-jongeren en gaan wij in overleg met het onderwijs om, wanneer nodig, een veilige plek te bieden op scholen. Wij trekken op met maatschappelijke partners bij het faciliteren en bespreekbaar maken van het delen van ervaringen. Waar nodig gaan wij in gesprek met de organisaties om een veilige omgeving te bieden. De gemeente werkt niet langer samen met organisaties die zogenaamde conversietherapie, bedoeld om mensen te veranderen, zoals “homogenezing”, toelaten.

Voor (jeugd)zorg dichtbij huis

De zorgsector staat de laatste jaren onder druk. Wij kunnen er helaas niet voor zorgen dat de salarissen van het zorgpersoneel stijgen of dat de druk op de ziekenhuizen afneemt, maar wij kunnen wel zorgen dat de eerstelijns zorg sterk wordt neergezet. Dat heeft indirect ook positieve gevolgen voor de ziekenhuiszorg: elke euro preventie levert 2,50 besparing op zorg. Dit betekent dat het wijk- en jeugdteam, het maatschappelijk- en welzijnswerk en de wijkverpleging goed moeten samenwerken en benaderbaar moeten zijn voor alle inwoners. Het gezamenlijke einddoel is dat wij de inwoners snel helpen met hun hulpvraag, zodat zij gezond en zelfstandig kunnen blijven.

Elk kind verdient de hulp die het nodig heeft. Door de Coronacrisis zijn de problemen bij jongeren verergerd, onder andere op het gebied van somberheid en eetstoornissen. De vraag naar jeugdhulp blijft groeien en wij maken ons zorgen over de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk daarop. Inzetten op preventie, mentale weerbaarheid en zelfvertrouwen is daarom belangrijk. Voor ons geldt: hoe dichterbij het gezin de hulp in elk dorp kan worden geboden, hoe beter. 

Daarnaast willen wij:

 • In elk dorp een eigen aanspreekpunt voor jongeren die zorg of extra aandacht nodig hebben.
 • Voortzetten inzet van praktijkondersteuners bij de huisarts, zodat er minder doorverwezen hoeft te worden naar zware, specialistische zorg.
 • Inzetten op laagdrempelige, basis GGZ in het jeugdteam vanwege de wachtlijsten bij de specialistische GGZ.
 • Jeugdwerk zet zich in tegen eenzaamheid onder de jeugd met behulp van erkende methodieken.
 • Meer aandacht schenken aan kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, mishandeling en/of die in armoede leven.
 • Meer zorg, minder papier: (bij de inkoop) de administratieve druk voor zorgaanbieders verminderen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het kind.
 • Er moet ruimte zijn voor innovatieve projecten die de zorg voor inwoners kunnen verbeteren.

Voor goede ouderenzorg

De vergrijzing in de Hoeksche Waard gaat sneller dan het landelijk gemiddelde. De vergrijzing vraagt om goed aanbod van ouderenzorg. Thuiszorg moet beschikbaar zijn. Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen onze grootste waardering en ondersteuning. Wij zijn een voorstander van hulp via het PGB (persoonsgebonden budget), waarmee de zorgbehoevende zelf een hulpverlener kan kiezen.

Het Wmo-loket moet prioriteiten stellen bij de aanvragen die zij binnenkrijgen, zodat mensen met een spoedaanvraag eerder geholpen worden. Meer flexibiliteit is gewenst. Ook horen Wmo-consulenten, wat ons betreft, mensen te helpen bij het invullen van CIZ-aanvraagformulieren voor langdurige hulp, omdat veel mensen hier moeite mee hebben. Het kan dan gaan om mensen met een verstandelijke beperking of een aandoening, zoals dementie. In het kader van de dementievriendelijke samenleving vinden wij het belangrijk om ook de winkeliers bewust te maken van dementerende klanten. Wij faciliteren voorlichting over hoe zij dementie kunnen herkennen en om kunnen gaan met deze doelgroep. Wij houden bij de informatieverstrekking aan ouderen altijd rekening met mensen die niet goed thuis zijn in de digitale wereld. Welzijn Hoeksche Waard en de bibliotheek spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van deze ouderen. De eenzaamheid onder ouderen willen wij bestrijden, onder andere door hen deel te laten nemen aan culturele en sociale activiteiten. 

Daarnaast willen wij:

 • Huiskamerprojecten uitbreiden voor mensen met (beginnende) geheugenproblematiek.
 • Voortzetten signalerende huisbezoeken aan 75+’ers.
 • Ouderen meer betrekken bij culturele activiteiten, bijvoorbeeld in het buurthuis in elk dorp.
 • Aandacht voor en voorlichting over ouderenmishandeling in de vorm van financieel misbruik.

Voor mensen die onze hulp nodig hebben

Onder kwetsbare inwoners verstaan wij mensen met bijvoorbeeld verslavings- of psychische problematiek, een beperking of mensen met financiële problemen. Ook inwoners die analfabeet of laaggeletterd zijn, zijn kwetsbaar en hebben extra ondersteuning nodig. Zij hebben een grotere kans op werkloosheid, omdat zij moeite hebben om een sollicitatiebrief te schrijven. Daarnaast hebben zij meer moeite om rekeningen te begrijpen en administratie bij te houden. Armoede heeft invloed op de leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. En armoede en schulden zorgen voor veel stress en spanning thuis, wat weer gevolgen heeft voor de gezondheid. 

Slechts 35% van alle huishoudens in de Hoeksche Waard met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum, maakt gebruik van de inkomensondersteunende regelingen. Dat is niet veel, dus betere communicatie is belangrijk. Nog beter zou het zijn als de regelingen automatisch uitgekeerd worden. Tot die tijd moet de gemeente mensen actief wijzen op de regelingen waar zij gebruik van kunnen maken en hen daarbij helpen. Het hebben van weinig geld mag geen taboe zijn. Wij willen onderzoeken of wij de huidige grens (130%) van het bijstandsniveau kunnen optrekken voor mensen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. De huidige samenwerking tussen partijen zoals HW Wonen, het wijkteam, maatschappelijk werk en de gemeente is erg belangrijk voor de vroegsignalering van problemen en dit willen wij versterken.

Inwoners met een taalbarrière hebben ook een bovengemiddelde kans op het ontwikkelen van schulden. Vanaf dit jaar dient de gemeente volgens de inburgeringswet statushouders beter te begeleiden richting scholing, het leren van de taal, werk, activering en financiële zelfredzaamheid. Vluchtelingenwerk ondersteunt migranten hierbij. Wij staan hier volledig achter. Wij vinden dat migrantenkinderen niet alleen verplicht taalles moeten krijgen, maar ook verplicht zwemles totdat zij zwemdiploma A hebben behaald. Deze kinderen kennen de risico’s van het water in Nederland en de kracht van de rivier namelijk niet. 

Daarnaast willen wij:

 • De Formulierenhulp en het sociaal raadsliedenwerk voor lagere inkomens voortzetten.
 • Mensen in bijstand niet korten op hun uitkering als zij giften ontvangen (zoals boodschappen).
 • Inzetten op adequate opvang, begeleiding en een toekomstperspectief voor dak- en thuislozen.
 • Voorlichting aan docenten om signalen over armoede te herkennen voortzetten.

Werk en inkomen

Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Iedereen telt mee. De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt. Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding nodig en zij verdienen een aangepaste werkomgeving, waarin zij zich veilig voelen. Leerwerkbedrijf HW Werkt speelt een belangrijke rol hierbij. Daarnaast willen wij werkgevers stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Aangezien deze mensen vaak minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking zijn werkgevers hier soms huiverig voor. Voor die verminderde productiviteit, komen wij de werkgevers tegemoet via de loonkostensubsidies.

Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus mensen die langere tijd geen werk hebben, springt de gemeente bij. Er speelt vaak achterliggende problematiek op het gebied van de gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) en zorg is daarom het belangrijkste. Gedacht kan worden aan Wmo-dagbesteding, het aanleren van sociale vaardigheden en/of het aanwijzen van een buddy. Wanneer werken echt niet mogelijk is, dan zorgen wij voor een inkomen in de vorm van een uitkering. Wij vinden het belangrijk dat er met respect voor en vertrouwen in de uitkerings-gerechtigde wordt omgegaan bij heronderzoeken door sociaal rechercheurs. Als iemand vaak van huis is, wordt niet gelijk de uitkering stopgezet. Voor mensen in de bijstand die langere tijd geen baan kunnen vinden en zich om willen scholen, zorgen wij voor opfriscursussen in taalvaardigheid en het schrijven van sollicitatiebrieven. Daarnaast willen wij hen vakgerichte cursussen aanbieden op bijvoorbeeld het gebied van techniek, zorg of detailhandel.