5.

Voor cultuur, jongeren
en onderwijs

Voor Kunst en Cultuur

De meerwaarde van kunst en cultuur wordt vaak onderschat. Het houdt ons een spiegel voor, inspireert en stemt ons gelukkig. En het brengt mensen bij elkaar. Veel mensen beleven plezier aan kunst en cultuur. Uit onderzoek weten wij dat muziek maken goed is voor de ontwikkeling van de motoriek, empathie, het leervermogen en de verbinding tussen onze beide hersenhelften. Voor ouderen met geheugenproblemen helpt muziek om herinneringen op te halen.

Verhoging cultuurbudget

De besteding aan kunst en cultuur in onze begroting behoort tot de laagste van alle gemeenten in Nederland. Wij willen deze cultuurarmoede veranderen door het cultuurbudget te vervijfvoudigen. Daarmee brengen we het naar 1% van onze begroting. Ter vergelijking: Nissewaard met een vergelijkbaar aantal inwoners besteed 1,5% van de begroting aan kunst en cultuur.

Cultuurhuis

Met bijna 90.000 inwoners wordt het hoog tijd voor een theater voor podiumkunsten, zoals cabaret, muziek, zang, dans en toneel. Hoe mooi zou het zijn als onze verenigingen voor eigen publiek kunnen optreden en niet meer uit hoeven te wijken naar theaters buiten het eiland? En wij aansprekende voorstellingen ‘van buiten’ in de eigen Hoeksche Waard kunnen beleven? Uit eerder onderzoek blijkt al jarenlang een grote behoefte bij onze inwoners en verenigingen. In zo’n cultuurhuis horen naast een podiumfunctie ook andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een bioscoopzaal, een poppodium, een expositieruimte voor kunstenaars, kunstuitleen en repetitieruimtes voor bandjes. Ook Omroep Hoeksche Waard kan daar een nieuw thuis vinden. Een theater is bovendien een prachtige plek voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en maakt de Hoeksche Waard aantrekkelijker om te wonen en te bezoeken. Dat is ook goed voor onze middenstand en de horeca.

Cultuur in ieder dorp

Naast een theater verdient elk dorp een eigen, laagdrempelige dorpshuis waar men elkaar kan ontmoeten bij leuke activiteiten. We blazen nieuw leven in dorpse activiteiten, culturele tradities en braderieën. Grijze, grauwe panden worden opgeleukt door kunst- of muurschilderingen. Bij het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte kiezen wij eerst voor onze lokale kunstenaars. Wij bieden organisaties voor dans- en zangbeoefening passende ruimtes en blijven musea ondersteunen. CreActief in Oud-Beijerland is een doorslaand succes gebleken. Deze broedplaats van lokaal artistiek talent verdient het om te behouden en te versterken.

Culturele evenementen

Wij zijn een voorstander van meer culturele evenementen en nieuwe initiatieven in de dorpen. Daarom gaan wij ruimhartig om met aanvragen voor culturele activiteiten en waar dat kan dragen we bij om die mogelijk te maken. Voorbeelden kunnen zijn een Dag van de Romantische Muziek, Jazz Night, een uitvoering van de Mattheus Passion, een culturele meerdaagse en een singer-songwriterfestival op de pleinen. En wij willen een terugkeer van Raadhuis Klassiek en de Parkdagen. Een rijkdom aan culturele en sportevenementen kan bijdragen aan het ontstaan van een “Hoeksche Zomer”, de groei van een traditie waarbij heel Nederland ‘s zomers kennismaakt met de bruisende activiteiten in de dorpen en de gastvrijheid van onze inwoners en ondernemers.

Cultureel erfgoed

De Hoeksche Waard is een uniek landschap in Nederland. De dijken zijn al eeuwen oud. De identiteit van ons eiland, waarin wij ons als bewoners in herkennen, wordt bepaald door het agrarische cultuurlandschap, de kreken en natuurwaarden. Wij herkennen ons in de bebouwde historische dijklinten en beeldbepalende dorpsgezichten, kerken, molens, boerenerven en monumentale panden. Wij vinden dat ons cultureel erfgoed, en daarmee onze identiteit als Hoeksche Waard, beschermd dient te worden. Zowel vanuit het belang wat wij hechten aan onze geschiedenis, maar ook omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid voor bewoners, recreatie en toerisme.

Daarnaast willen wij:

 • Een kunstuitleen opzetten met kunstwerken en schilderijen van onze eigen, lokale kunstenaars.
 • Een belevingsroute aanleggen tussen kunstobjecten, culturele activiteiten, cultureel erfgoed (zoals Fort Buitensluis) en andere bezienswaardigheden in de gemeente.
 • Cultuureducatie over archeologie en ons landschap voor jong en oud.
 • Het beter promoten van ons cultureel erfgoed.
 • Het werk van de bibliotheek verder ondersteunen.
 • Scholen stimuleren om een aanvraag in te dienen voor de Impulsregeling Muziekonderwijs.
 • Ouderen in de woon-zorginstellingen laten participeren aan kunstzinnige of culturele activiteiten in samenwerking met de bibliotheek. Dit naar een voorbeeld van Goeree Overflakkee waarbij in een thema week aandacht is voor bijvoorbeeld muziek, films, mode en migratie in de jaren 50.

Voor de jongeren

Jongeren maken zich steeds meer zorgen over hun toekomst. Een eigen woning, een vaste baan en het klimaat. Niets is meer zeker. Naast die onzekerheid voelen zij zich door de Coronacrisis eenzamer. Wij vinden dat er nu te weinig aandacht is voor onze jeugd, voor hun wensen en vrijetijdsbesteding. Er zijn bijna geen voorzieningen meer voor jongeren. Een gevolg is dat een aantal jongeren op straat hangt of thuis vereenzaamt. Sociale contacten zijn voor jongeren een basisbehoefte. Er bestaat een relatie tussen eenzaamheid en het ontstaan van psychische problemen, zoals depressie of angst. Twintig jaar geleden waren er veel meer uitgaans-mogelijkheden in de Hoeksche Waard voor de jeugd en jongvolwassenen. Je kon bijvoorbeeld naar discotheek Alcazar in Puttershoek, naar discotheek Rustburg, naar de Baan, Dinges, Havenzicht, Moods en Zinniz in Oud-Beijerland. Verder waren er onder meer cafés in Goudswaard. Dit zijn maar enkele voorbeelden van uitgaansgelegenheden die nu allemaal zijn gesloten. Er zijn nog maar 3 locaties voor nachthoreca, alle drie in Oud-Beijerland. Onze jeugd kan op stap gaan in Rotterdam, maar de slechte busverbinding maakt dit vrijwel onmogelijk.

Wij willen voor onze jongeren aantrekkelijke voorzieningen aanbieden op ons eiland, zoals meer uitgaansgelegenheid, een bioscoop, repetitieruimtes voor bandjes, een plek om te chillen en aantrekkelijke hangplekken of skateparken in de buitenlucht. Vertel de jongeren niet wat ze wel en niet moeten doen, maar geef aan hen vertrouwen en ruimte om bij de inrichting van een hangplek eigen afspraken te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Daarnaast willen wij meer inspanningen doen, zodat de jeugd hier kan blijven wonen. Dit betekent dat er meer betaalbare woningen voor starters op de huizenmarkt moet komen.

We zijn blij met de eerste kinderburgemeester van de Hoeksche Waard in 2022. Dat helpt om kinderen kennis te laten maken met politiek. Daarnaast kunnen jongeren via de nieuwe jongerenraad meepraten met de politiek en zo meer invloed uitoefenen.

Daarnaast willen wij:

 • Voldoende uitdagende speelplekken voor kleine kinderen, die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.
 • Aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd en hen uitdagen tot bewegen.
 • Jongerenbeurs met inspirerende sprekers over het aanbod aan opleidingen en beroepen.
 • Meer uitgaansgelegenheden en meer nachthoreca mogelijk maken.

Voor inclusiever onderwijs

Gelukkig heeft elk kind in Nederland recht op het volgen van onderwijs. De directe invloed van gemeenten op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. De Rijksoverheid bekostigt schoolbesturen rechtstreeks en zij hebben een grote mate van autonomie. Toch heeft de gemeente belangrijke taken binnen het onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld de uitvoering van de leerplicht, het leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en het tegengaan van onderwijsachterstanden. 

Voor elk kind dient er passende ondersteuning te zijn op school en om dit te organiseren willen wij samenwerken met het onderwijs en de jeugdhulp. Wanneer scholen inclusiever onderwijs willen aanbieden, juichen wij dat toe en ondersteunen wij hen. Dat zorgt er immers voor dat meer kinderen vanuit het speciaal onderwijs een plek kunnen krijgen binnen het reguliere onderwijs in hun eigen wijk en daardoor vriendjes maken in hun eigen buurt. Via wetgeving is geregeld dat de vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen ook echt vrijwillig is. Wanneer ouders dit niet betalen, mag dat niet tot gevolg hebben dat kinderen uitgesloten worden van uitstapjes of activiteiten.

Een nieuwe school past bij de schaal van het dorp en wordt duurzaam en energieneutraal gebouwd (ENG) met aandacht voor goede ventilatie. De samenwerking tussen en het samenbrengen van verschillende voorzieningen onder één dak juichen wij toe, zoals peuteropvang, BSO, jeugdwerk en een school. Op die manier kan makkelijker een doorgaande leerlijn gecreëerd worden en een dagprogramma met verschillende activiteiten worden aangeboden. Onderwijs behelst meer dan alleen rekenen en taal en gaat ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling. VoorWaards vindt het belangrijk dat er binnen het onderwijs aandacht is voor de thema’s duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, cultuur, gezonde leefstijl en middelengebruik. Wij zorgen voor voorlichting daarover. Met name op het voortgezet onderwijs willen wij meer inzetten op cultuureducatie.

Jongeren die vroegtijdig het onderwijs verlaten zonder diploma, hebben minder kansen in de maatschappij. Wij willen dat alle jongeren tot 27 jaar een passende plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt vinden door een op maat gemaakt traject aan te bieden met behulp van een coach. Daarnaast willen wij dat er, naast de al gestarte zorgopleiding op mbo1-niveau, meer mbo-opleidingen worden aangeboden in de Hoeksche Waard. Het Da Vinci College verdient een vast onderkomen in onze gemeente, zodat ook andere opleidingen goed van de grond komen.

Daarnaast willen wij:

 • Achterstanden van kleine kinderen voorkomen of wegwerken door een divers hulpaanbod.
 • Financiële ondersteuning bieden voor bijlessen aan kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen (tot 150% bijstandsnorm).
 • Nieuwe schoolgebouwen zijn gedurende hun levensloop flexibel waardoor zij eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderend gebruik of nieuwe onderwijsconcepten of -eisen.
 • Bestaande schoolgebouwen helpen voorzien van voldoende ventilatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van kindvriendelijke en duurzame (groenblauwe) schoolpleinen, die na schooltijd toegankelijk zijn voor de kinderen uit de wijk.
 • Intensiveren samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.