3.

Voor het landschap
en het klimaat

Wij zijn een Nationaal Landschap. Het rijke groen, dooraderd en omsloten door het levendige blauw, in een lappendeken van dijkwegen, weidse polders en in harmonie met onze dieren, zijn ons levende erfgoed. Het Hoeksche landschap is door hard werken door onze voorouders uit het water gewonnen en na de St. Elisabethsvloed van 1421 teruggewonnen. Een extra reden om daar zuinig op te zijn. Ons Nationaal Landschap is iets waar we trots op zijn. De rust en de ruimte – onze eigen Waardse ‘R&R’ – zijn daarin de kernkwaliteiten. Dit alles koesteren wij en geven wij door.

Onze natuur is een belangrijke bron van ons geluk. Tegelijkertijd is de natuur kwetsbaar. In de huidige samenleving lijken wij het fundament van ons bestaan voor lief te nemen. Het landschap is steeds meer een wingebied voor menselijke exploitatie geworden, waarin het belang voor landschap en al wat daarin leeft te lang geen plek heeft gekregen. De aarde is niet onuitputtelijk. De balans herstellen heeft prioriteit, zodat ons leven en werken hand in hand gaan met natuur en biodiversiteit. In feite lenen wij het land van onze kinderen.

Er is voldoende ruimte om te leven, te wonen en te werken als wij ervoor kiezen dat samen te brengen op plaatsen waar al bebouwing is. Daarmee ontzien wij de kwetsbare natuur en houden wij het landschap open. Toerisme en recreatie zijn welkome kansen voor inwoners en bezoekers. Het is heerlijk om ontspannen te wandelen en vogels te spotten in bijvoorbeeld de Oeverlanden, de Oosterse Bekade Gorzen en de Korendijkse Slikken. Tiengemeten mogen wij natuurlijk ook niet vergeten. De grazende damherten in de Ambachtsheerlijkheid zijn een mooie verschijning. Onze stiltegebieden zoals het Oudeland van Strijen en Groot Koninkrijk zijn unieke plekken die barsten van het leven, maar steeds schaarser worden. Waar stilte hoort te zijn, moet stilte gewaarborgd blijven. Wij zoeken nadrukkelijk een balans met de leefbaarheid voor inwoners en ons kostbare groen, blauw en het leven. Niet alles hoeft altijd en overal.

Het landschap is vooral gebaat bij zo min mogelijk menselijke bemoeienis. Toch zien wij mogelijkheden om het landschap te versterken en ervan te genieten. Wij denken aan nieuwe geluksmomenten in de natuur: bankjes, bloemen en watertappunten langs fiets- en wandelroutes. Bermen die barsten van het leven, door minder vaak te maaien en inheemse wilde bloemen en struiken te planten. Niet alleen de insecten worden daar vrolijk van, maar mensen ook. Aan bomenkap worden strenge voorwaarden gesteld. De bomen en bossen zijn onze groene longen en breiden wij uit, ook door de aanleg van nieuwe bosgebieden. Daarmee verminderen wij ook de CO2 uitstoot in de Hoeksche Waard. De straatverlichting bij voet- en fietspaden is ‘slim’ en springt aan zodra mensen passeren. Daarnaast is het in lichttinten, die nachtdieren en planten minder verstoren.

Voor het klimaat

De leefbaarheid van de aarde wordt ernstig bedreigd door de schade die de mens aanricht aan bodem, lucht, water en natuur. Volgens de VN en het KNMI zijn extreme zomerse buien, valwinden, een stijgende zeespiegel, meer droogte en hittestress blijvende gevaren door de klimaatverandering. Het gaat niet alleen om de opwarming van de aarde. Ons gebied met laagliggende polders, en omsloten door water, ligt in de frontlinie van deze gevaren. Wij weten allemaal dat niets doen geen optie is en wij moeten ons nu voorbereiden op toekomstige problemen. Dit speelt wereldwijd, maar ook wij kunnen niet achterblijven. Om de voetafdruk te verkleinen moeten grote veranderingen plaatsvinden, zoals het verduurzamen van processen, gedragsverandering en het repareren of herstellen van natuur. De jongere generatie betrekken wij bij het nadenken over de oplossingen.

Duurzame opwekking

Wij zijn voorstander van groene energie uit wind, zon en water en als daar draagvlak voor is. Zon op het dak heeft altijd de voorkeur en stimuleren wij waar het kan. Zonnevelden zijn immers schadelijk voor de planten en dieren in het land. Inwonersparticipatie gaat wat ons betreft niet alleen over speeltuinen en stoeptegels, maar ook over de locaties voor duurzame opwekking. Bij de keuze voor de locaties moeten inwoners vooraf worden betrokken en mee kunnen besluiten. Een deel van de opbrengsten moet ten gunste komen van de gemeenschap. Over windmolens is veel te doen geweest. Windpark Oude Mol bij Strijensas is een mooi voorbeeld van hoe draagvlak en opbrengsten voor de gemeenschap hand in hand gaan met het realiseren van duurzame doelen.

Klimaatadaptieve bebouwing

Wij willen niet buitendijks bouwen en niet in risicovolle polders, omdat de kans op overstroming daar groter is. Nieuwbouw is gasloos en energieneutraal of -leverend en er wordt rekening gehouden met optimale bezonning ten behoeve van zonnepanelen. De wijken en dorpscentra hebben klimaatadaptieve bebouwing met minder tegels en meer groen. Wij blijven inwoners stimuleren om ook zelf meer groen in hun tuinen te planten. Een jaarlijkse gemeentelijke vermelding van de meest insectenvriendelijke tuin of wijk kan helpen als aanmoediging.

Uitstoot en vervuiling

 Het gebruik van kunstmest en intensieve veeteelt zijn de grootste veroorzakers van de overschrijding van stikstofuitstoot. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Ook het gebruik van pesticiden heeft negatieve invloed. Door duurzame landbouwmethodes toe te passen kan de milieudruk worden verlaagd. VoorWaards is een voorstander van regeneratieve landbouw, waarbij de biodiversiteit toeneemt en de bodem CO2 opneemt. Dit draagt bij tot het herstel van de natuur. Wij moedigen biologische en natuurverantwoorde landbouw en veehouderij aan. Wij willen de landbouwproductie ondersteunen om verder te verduurzamen en stimuleren het gebruik van natuurvriendelijke alternatieven voor pesticiden.

Oppervlaktewater en PFAS

De kwaliteit van het oppervlaktewater komt in gevaar door vervuiling, vooral door industrie en landbouw. PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Het zijn stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en water-, vuil-, en vetafstotend zijn. Dat maakt dat PFAS, wanneer eenmaal aangetroffen, onmogelijk is te verwijderen. De vervuiling van de bodem door PFAS baart ons zorgen.

Elektrisch rijden en op waterstof zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Daarom moet de gemeente voor meer laadpunten zorgen, eventueel gecombineerd met zonnepanelen boven parkeerterreinen. We doen mee aan Earth Day om het besef van lichtvervuiling en verspilling te vergroten. We spreken organisaties aan die ‘s nachts onnodig licht laten branden.      

  • Een studie starten naar de mogelijkheid van het verplicht installeren van zonnepanelen op daken van de bedrijven in bedrijventerreinen.
  • Afvalscheiding en recycling stimuleren en plastic reduceren. Een manier is bijvoorbeeld via vergunningverlening de evenementenorganisatoren dwingen tot gebruik van kartonnen bekers.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om PFAS terug te dringen en vervuilde bodem te reinigen.
  • We monitoren de kwaliteit van oppervlaktewater en pakken de bronnen van verontreiniging aan.