De balans tussen mens en dier is ernstig verstoord. Dat zien wij bijvoorbeeld terug in uitbraken van ziektes die van mens-op-dier overgaan, zogenaamde zoönosen. Q-Koorts, BSE, vogelgriep en ook Corona zijn daar voorbeelden van. Een goede balans is gebaseerd op het besef dat mens en dier onderdeel zijn van dezelfde natuur. Dat betekent dat wij vanuit een gezamenlijk besef van verantwoordelijkheid ons leven inrichten. Dieren zijn wezens met gevoel. Dieren dragen positief bij aan onze leefomgeving en aan ons geluk. Ze zijn een belangrijke steun en toeverlaat voor alleenstaanden of voor mensen die zich eenzaam voelen. Toch worden zij met name als (economisch) object gezien en behandeld. Het is niet vreemd dat het houden van dieren voor gewin (fokkerij) en het doden van dieren op steeds meer maatschappelijke weerstand stuit.

Dierenwelzijn

Voor VoorWaards is een dier geen ding. Wij willen daarom een wethouder voor Landschap en Dieren, die actief het welzijn van dieren en de bloei van het landschap waarborgt. Wij willen de balans tussen mens en dier herstellen en het gebruik en het commercieel houden van dieren minder vanzelfsprekend laten zijn. Daar waar dat plaatsvindt, dient het dierenwelzijn voorop te staan en niet de hoogste winstmarge. Bio-industrie wijzen wij af. Die past niet in de Hoeksche Waard. Wij staan voor krachtig optreden tegen het mishandelen of verwaarlozen van dieren.

Biodiversiteit

Waar het kan stimuleren wij de levende natuur en biodiversiteit. Langs akkerranden en in woongebieden. Inheemse soorten geven wij de ruimte, waaronder de wilde bijenstand. Het bermbeheer is ecologisch en wij maaien alleen buiten het broedseizoen. Eén van de nadelige effecten van het afsteken van vuurwerk is angst, stress en schade bij dieren. Naast het bestaande gevaar voor de mensen en de luchtverontreiniging, zijn wij daarom een voorstander van een vuurwerkverbod.

Wilde dieren

De Hoeksche Waard wil de damherten van de Ambachtsheerlijkheid niet meer kwijt. Op initiatief van VoorWaards is voor deze dieren een oplossing in zicht gekomen. Met de provincie gaan wij in gesprek om erkenning van damherten als inheemse populatie en een eigen leefgebied te realiseren. Het beheer van de populatie dient op de meest diervriendelijke manier plaats te vinden, waarbij individueel afschot alleen plaatsvindt na onafhankelijke toetsing. Ook moeten eerst alle andere opties zijn uitgeput. Met de provincie maken wij afspraken over hoe in het Nationaal Landschap wordt omgegaan met jagen: dit is alleen toelaatbaar vanuit het oogpunt van beheer en ter voorkoming van onevenredige schade. Wij zijn tegen de plezierjacht en handhaven streng op illegaal jagen. Met Defensie gaan wij in gesprek over militaire oefeningen, waarbij het uitgangspunt is dat deze niet langer plaatsvinden bij stiltegebieden en niet gedurende het vogelbroedseizoen.

Kinderboerderijen

Kinderboerderijen stimuleren wij om hun dieren zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te laten tonen. Dieren hebben hier een beperkte bewegingsruimte en ervaren stress als bezoekers te dichtbij komen, te aanhalig zijn of een dier regelmatig oppakken of achterna zitten. Daarom stimuleren wij het geven van voorlichting over en zien wij toe op het diervriendelijk omgaan met dieren door bezoekers.

Gezelschapsdieren

Gezelschapsdieren worden nog te vaak in een opwelling aangeschaft en regelmatig niet goed verzorgd, naar het asiel gebracht of ergens gedumpt. Het gevolg is dat dieren die niet goed behuisd zijn, geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Er is kans op verwaarlozing, zwerfdieren en overvolle asielen. Daarom stimuleren wij voorlichting over het houden van huisdieren en er moet altijd een matching zijn met een nieuwe eigenaar voordat tot aanschaf kan worden overgegaan. Mensen met een beperkt inkomen bezuinigen soms noodgedwongen op voeding voor hun dier en stellen medische behandelingen uit, met alle verdrietige gevolgen van dien. Wij helpen bij het opzetten van een dierenvoedselbank. Wij staan garant voor de medische behandeling van huisdieren voor mensen die rond het bestaansminimum leven. We geven opvangcentrum De Dierenstee de financiële ondersteuning om zo nodig uit te breiden en steunen het werk van de Dierenambulance.

Katten

Katten raken nogal eens verloren en vinden hun weg dan niet meer terug, met alle verdrietige gevolgen van dien. In verschillende gemeenten is gestart met het gratis chippen van alle katten, om ze makkelijker terug te brengen bij hun baasje. Wij gaan meedoen met dit initiatief.

Honden

De hondenbelasting besteden wij aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren, zoals goed gemarkeerde uitlaatvelden en wandelgebieden, waar het kan ook aan het water. Daarnaast investeren wij in opruimvoorzieningen, zoals afvalzakken en bakjes. Pas als in voldoende mate aan de opruimplicht wordt voldaan, kan de belasting worden afgebouwd en afgeschaft. Bezitters van honden met risicovol gedrag stimuleren wij en, wanneer mogelijk, verplichten wij tot het volgen van een specifieke hondentraining.