1.

Voor mensen

Wij maken ons zorgen over de groeiende afstand tussen de inwoners en de gemeente. Mensen missen de korte lijnen en het gevoel van nabijheid. Dat levert veel onbegrip en frustratie op van inwoners die zich afvragen of de gemeente er nog wel voor hen is. Dat zien wij vooral wanneer er ingrijpende veranderingen in eigen dorp en buurt plaatsvinden. De Leenheerenpolder bij Goudswaard, het Windpark Spui bij Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Piershil, het Windpark Oude Maas, de Zonneweide Heinenoord, Even Buiten en Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland en het zwembad in Numansdorp zijn voorbeelden waar inwoners en verenigingen zich buitenspel voelen gezet door de gemeente. Inwoners begrijpen dat ze niet altijd hun zin krijgen, maar zij zijn ook zeker niet altijd tégen bepaalde ontwikkelingen. Alles begint met gelijkwaardigheid en transparant informeren. Van daaruit groeit het vertrouwen en werken mensen samen aan oplossingen. Een voorbeeld van hoe het wel kan, is Windpark Oude Mol bij Strijensas, waar vanaf het begin is ingezet op participatie van en profijt voor de lokale gemeenschap. Dat voorbeeld is voor ons de maatstaf.

Politiek komt naar de inwoners toe

Wij willen de politiek dichter bij de inwoner brengen. Elk dorp hoort een dorpshuis te hebben waar inwoners, verenigingen en de politiek elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. De gemeente moet daar belangrijke zaken tijdig aan inwoners voorleggen, voordat de raad een besluit neemt. VoorWaards doet dit zelf ook. Bij ons kan iedereen meepraten en ons adviseren over zaken die spelen in hun buurt zonder dat men lid hoeft te zijn. Wij betrekken inwoners vooraf voordat wij besluiten nemen in de raad. En wij zullen de meningen actief peilen om alle belangen vooraf goed in kaart te brengen. Wij zijn er voor alle 14 dorpen en 37 buurtschappen met elk hun eigen identiteit en kwaliteiten.

Duidelijke taal

Wij hebben ons succesvol ingezet voor duidelijk taal door de gemeente. De eerste stappen zijn gezet door teksten eenvoudiger op te stellen, maar het kan beter. Bijvoorbeeld de communicatie van de gemeente op de website en in het Kompas. Ook moet actiever informatie worden gedeeld op de website van de gemeente en moet daarop makkelijk terug te vinden zijn wat er speelt in elk dorp.

Participatie

VoorWaards is een voorstander van een burgerpanel en van dorpsraden. Ook willen wij het ‘Right to Challenge’ inzetten. Dit is een aanpak waarbij een groep bewoners taken van de gemeente overneemt als zij met een voorstel komen waarmee het beter, slimmer of goedkoper kan. Inwoners krijgen dan van de gemeente geld en ondersteuning om dat uit te voeren.

Zondagsruimte

Wij geven elkaar elke dag ruimte om te leven zoals dat bij ons past. En dat kan soms ook op zondag.  Het respecteren van zondagsrust in balans met ruimte voor activiteiten en andere overtuigingen en opvattingen. Dat noemen wij zondagsruimte. Rust wordt door velen gewaardeerd en is in delen van ons eiland onderdeel van het DNA. Activiteiten hoeven daarom niet altijd en overal plaats te vinden. In dorpen als Oud-Beijerland, Puttershoek, Strijen en Numansdorp is hier mogelijk meer behoefte aan dan in andere dorpen. Om dat goed vorm te geven bevorderen wij de dialoog en afspraken hierover in de dorpen, die passen bij de identiteit en het karakter van die gemeenschap. 

Dienstverlening

Ambtenaren hebben veel last gehad van de late voorbereiding op de herindeling. Ze werken hard en met toewijding aan de dienstverlening, maar dat is niet altijd voldoende. Het uitgangspunt moet zijn, dat vragen van inwoners in één keer goed en volledig worden beantwoord. Er moet meer ‘opgavegericht’ gewerkt worden, dat wil zeggen dat ambtenaren elkaar opzoeken om een plan van aanpak op te stellen dat alle aspecten, die voor de inwoner van toepassing zijn, behandelt. Daarnaast willen wij meer investeren in de kennis en expertise van het ambtelijk apparaat, ook omdat op dit moment een groot deel van de werkzaamheden door inhuurkrachten wordt uitgevoerd. Naast aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en opleiding moeten er voldoende faciliteiten zijn voor ambtenaren om hun belangrijke werk uit te kunnen voeren. De bekendheid van de Ombudsman moet vergroot worden en er moet een beschermregeling komen voor ‘klokkenluiders’ bij mogelijke, regionaal maatschappelijke wantoestanden. We staan voor lage lasten zoals OZB en afvalstoffenheffing.

Gemeenteraad

Na de verkiezingen kiezen wij voor een raadsakkoord waaraan elke partij meedoet. Dit creëert ruimte voor iedereen om vier jaar lang echt mee te doen en hiermee komen wij uit de klassieke groef van oppositie tegen coalitie. Het bestaande coalitieoverleg met de wethouders, waar alleen de coalitiepartijen aan meedoen, wordt een open overleg waar alle raadsfracties aan deel kunnen nemen. Het alternatief is afschaffen: wethouders zijn er immers voor de hele raad en niet een gedeelte daarvan.

Samenwerking met andere besturen

De afgelopen jaren heeft het Rijk de gemeenten opgezadeld met veel taken waar we niet het geld en de mensen voor hebben. En veel zaken die ons elke dag aangaan, bijvoorbeeld onze wegen, ons openbaar vervoer, ons drinkwater en het faunabeheer, vallen onder de verantwoordelijkheid van andere overheden. Wij willen tijdig kunnen inspelen op onze behoeften en de kansen die er voor ons zijn. En ook zorgen dat de stem van de Hoeksche Waard duidelijker gehoord wordt, zodat in de toekomst besluiten niet langer ‘over ons’ maar ‘met ons’ worden genomen. Daarom willen wij sterkere banden met de omliggende gemeenten, waterschap, provincie en de Tweede Kamer, zodat de Hoeksche Waard niet langer een lijdend voorwerp is van beleid van andere besturen. In een volgend provinciaal en landelijk coalitieakkoord dienen de belangen van de Hoeksche Waard nadrukkelijker te worden gediend.