8.

Voor veiligheid, wonen en ondernemen

Leefbaarheid van dorpen

Leefbaarheid in de wijk is afhankelijk van verschillende factoren, zoals vervoer, parkeergelegenheid, ruimtegebruik, groen en veiligheid. Het is belangrijk om te zorgen voor goede verlichting en een schone, goed onderhouden buitenruimte die uitnodigend is om elkaar te ontmoeten. Mensen voelen zich sneller veilig en de onderlinge banden worden groter. Mensen kijken dan meer naar elkaar om. Initiatieven in de wijk die hieraan bijdragen worden ondersteund. Dat kan bijvoorbeeld door een buurtmoestuin, schaaktafel of jeu-de-boulesbaan. In elk dorp moet er een ontmoetingsplek zijn voor een gesprek of ontspanning, bijvoorbeeld een dorpshuis.

Een groene leefomgeving is van belang voor de ontspanning, om in te wandelen of te spelen, te sporten of andere mensen te ontmoeten. Parken, speelveldjes en plantsoenen moeten altijd in de buurt zijn. In sommige wijken is er veel achterstallig onderhoud, zijn er verzakte straten, losliggende tegels of metershoog onkruid in struiken. Onze inwoners verdienen de hoogste kwaliteit en het hoogste onderhoudsniveau van het groen en dat willen wij terugbrengen. Bij het onderhoud of de herinrichting van de wijk hebben inwoners een stem.

Veiligheid

De Hoeksche Waard scoort steevast goed ten opzichte van andere gemeenten in Nederland als het gaat om de cijfers van criminaliteit, onveiligheid en misdrijven. Tegelijkertijd ervaren inwoners veel overlast. Wij merken bijvoorbeeld dat er op dijken vaak te hard wordt gereden, mensen illegaal afval dumpen en dat al vanaf november elke dag vuurwerk wordt afgestoken. Handhaving ontbreekt vaak volledig, met alle schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Doordat mensen ‘minder blauw op straat zien’, wordt het gevoel van onveiligheid versterkt.

Toezicht en handhaving

Het aantal wijkagenten voor de Hoeksche Waard zou 18 moeten zijn, maar het zijn er maar 6. Dat komt door onderbezetting. Dat is een nationaal probleem wat wij hier niet kunnen oplossen. Wel kunnen wij meer BOA’s inzetten. Het aantal van acht buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) wordt fors uitgebreid, zodat er meer handhaving is. Daarom maken wij het voor ambtenaren (financieel) aantrekkelijker om de opleiding tot BOA te volgen. De BOA’s gaan wij daarnaast efficiënter inzetten, namelijk door te werken via het principe van Rent-a-BOA wat elders in Nederland al goed werkt. De BOA gaat dan gericht af op de ontvangen meldingen. Daarnaast willen wij het project Buurt Bestuurt uitbreiden, dat vaak de ‘ogen en oren’ is van een buurt.

Oud & Nieuw

Totdat er een algemeen vuurwerkverbod is, minimaliseren wij het afsteken daarvan. Afsteken is dan alleen nog toegestaan op aangewezen plekken en tijden. Zo verminderen we de onveiligheid voor mens en dier. Op overtreding wordt streng gehandhaafd. Daarnaast maken wij een start met het stimuleren van eindejaarsfeesten, zodat er ruimte komt voor een nieuwe traditie, die gericht is op ontmoeten en ontspannen met elkaar op straat kunnen zijn, zonder de aanwezigheid van vuurwerk.

Daarnaast willen wij:

  • Optreden tegen drugsdealen en drugsoverlast en meer zichtbaarheid van de wijkagenten.
  • Meer bekendheid geven aan subsidies voor initiatieven ter bevordering van onderlinge ontmoeting.
  • Bij (her)inrichting van de wijk mensen mee laten praten en mee laten beslissen.
  • Terug naar kwaliteitsniveau A voor het onderhoud van de openbare ruimte.
  • Meer groen en fruit- en loofbomen in de wijken.

Voor betaalbare woningen

Er wordt volop gebouwd, maar waar en voor wie? Woningen zijn nodig, maar veel bouwprojecten zijn gericht op de welgestelden onder ons. Deels is dat voor de doorstroom en die moet er zijn, maar de balans is nu zoek. Mensen met een klein of gemiddeld inkomen worden steeds verder uit de markt gedrukt. De bouwkosten zijn gestegen, maar ook in het betaalbare segment van koop- en huurwoningen kan en moet er meer gebouwd worden voor starters, jongeren en alleenstaanden.

Bouwen op plekken waar het kan

Woningen bouwen wij in en rond de dorpen waar voorzieningen zijn, die daardoor versterkt worden. Zo houden wij ook het landschap open en groen. Omwille van het klimaat en het landschap bouwen wij niet meer in risicovolle polders en niet buitendijks. Vooraf moet rekening worden gehouden met een goede ontsluiting en versterking van het wegennetwerk, zodat fragiele dijkwegen en -woningen worden ontzien.

Regie bij gemeente op woningbouw

De gemeente heeft te weinig regie op de woningbouw. Projectontwikkelaars maken graag gebruik van de speelruimte om naar eigen inzicht en belang plannen voor te leggen. De gemeente doet nu in de praktijk niet veel meer dan de wensen van projectontwikkelaars en de woningcorporatie afstempelen via een bestemmingsplan. Wat ons betreft pakt de gemeente de regie weer terug en stelt ze voorwaarden aan de realisatie van de woningen, zowel in aantallen als in prijzen. Daarnaast gaat de gemeente zelf aan actieve grondexploitatie doen, dat wil zeggen het aanschaffen en ontwikkelen van gronden ten behoeve van woningbouw. Dan kan beter regie worden gevoerd op de voorgenomen bebouwing en kunnen woningen ook sneller gebouwd worden.

Een voorrangsregeling voor toewijzing aan inwoners is nu mogelijk en die gaan we gebruiken. Dat geldt ook voor een beperking aan woningspeculatie: het opkopen van panden en die herontwikkelen tegen aanbodprijzen, die voor de doelgroepen die het nodig hebben onbetaalbaar zijn. Op dit moment is meer dan 80% van het aanbod van bestaande woningen in het duurste segment. Daarom willen we tijdelijk 90% in plaats van 70% van de nieuwe woningen goedkoop of middelduur laten zijn en versnellen we de bouw in beide segmenten. Pas wanneer het weer kan, komt er meer ruimte in het duurste segment. Leegstaande panden van de gemeente gaan wij zoveel mogelijk beschikbaar maken voor het ombouwen naar woningen. Mogelijkheden om kantoren en bedrijven te transformeren naar woningen ondersteunen wij, bijvoorbeeld door soepele vergunningverlening.

Sociale woningen

Flexwoningen, voor mensen die met spoed hun eigen huis moeten verlaten, breiden wij uit en wij gaan ruimhartig om met verzoeken voor mantelzorgwoningen. Er is momenteel een achterstand in de bouw van sociale huur- en koopwoningen, dus daar gaan wij vaart mee maken. Voordat overgegaan wordt tot de sloop van sociale huurwoningen, dient via onafhankelijk onderzoek nut en noodzaak aangetoond te worden. Goed onderhoud, verduurzaming en renovatie moeten sloop zoveel mogelijk voorkomen. Als sloop en nieuwbouw toch onvermijdelijk zijn, dan worden inwoners geholpen met tijdelijke huisvesting en met de gevolgen daarvan op het sociale vlak.

Collectieve woonvormen

Ons initiatief voor Tiny Houses komt nu op gang in de Hoeksche Waard en wij willen daar meer ruimte voor. Deze huisjes zijn niet bedoeld om het huizentekort op te lossen, maar om in te springen op de woonwens van mensen die voor deze woonvorm kiezen. Het mes snijdt aan vele kanten. Ze zijn goedkoper om te bouwen, sneller te realiseren, verplaatsbaar en minder milieubelastend. Daarnaast zijn ze kansrijker voor doorstroom wanneer stellen bijvoorbeeld de stap naar kinderen maken. Wij stimuleren ook CPO-bouw. Dat is coöperatief dus vanuit gezamenlijk opdrachtgeverschap van een groep woningzoekenden woningen later bouwen, zonder tussenkomst van projectontwikkelaars. Dat geeft meer ruimte aan eigen woonwensen en dempt de prijzen. Wij stimuleren daarnaast de woningbouw voor woongroepen, bijvoorbeeld voor senioren.

Daarnaast willen wij:

  • Uitbreiding van de startersleningen
  • Levensloopbestendige woningbouw voor langer wonen in de eigen vertrouwde woning.
  • Inventariseren of leegstaande gemeentelijke en kantoorpanden omgebouwd kunnen worden tot startersappartementen.

Voor ondernemen

Veel ondernemers, met name de horeca en winkels, hebben een moeilijke tijd achter de rug. Dat heeft helaas ook veel leegstand van winkelruimtes tot gevolg gehad. De winkelgebieden zijn de kloppende harten die bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen. We horen nog regelmatig dat ondernemers moeite hebben met doorlooptijd en ingewikkeldheid van vergunningen. Ook zien we dat bedrijventerreinen vaak te maken hebben met langdurige leegstand.

Dorspcentra

Onze dorpscentra zijn gebaat bij een goede balans tussen winkels, horeca en recreatie. Inwoners en winkeliers zien als geen ander wat er goed is voor hun dorp. Wij ondersteunen daarom onze lokale winkeliersverenigingen en het centrummanagement om de dorpen nog aantrekkelijker te maken.
Daarnaast geven wij hen meer ruimte om zaken in grotere zelfstandigheid uit te voeren. Wat regionaal moet, doen we regionaal. Wat lokaal kan, doen we lokaal. Regionaal kan vooral verder worden gewerkt aan inkoop en marketing. We moedigen ‘Koop Lokaal’ verder aan, niet alleen onder de inwoners, maar ook stimuleren wij de ondernemers om lokaal in te kopen. Dat geldt ook voor de gemeente. De gemeente geeft ruimte aan winkeliers om open te zijn op de dagen waarop zij dat wensen.

De uitstraling van dorpscentra en het onderhoud van het groen zijn zichtbaar teruggelopen als gevolg van de bezuiniging op de kwaliteit van het onderhoud door de gemeente. Wij willen het huidige niveau B weer terugbrengen naar A. Om bezoekers langer te laten verblijven moeten ze kunnen zien wat er in de dorpen allemaal te bezichtigen is. Meer informatie over de historie van de centra en de noemenswaardige panden bieden wij door goede bewegwijzering en het plaatsen van borden. Het parkeren in winkelgebieden is vaak lastig voor bezoekers en geeft overlast voor bewoners. Daarom kiezen wij ervoor om in de dorpscentra waar het nodig is, voor een blauwe zone om zo de doorstroming te faciliteren. Wij stimuleren langparkeerders om gebruik te maken van de daartoe aangewezen plekken rondom het centrum.

Veel horeca is overdag dicht, met als gevolg dat er in winkelstraten overdag regelmatig deuren gesloten zijn tussen winkels die wel open. Daarom willen wij minder versnippering en de horeca samenbrengen. Er ontstaat zo een gezelliger winkelgebied en een gebied om een uit eten te gaan. Ook willen we het makkelijker maken om lichtere vormen van horeca te vestigen, zoals koffie- en broodjeszaken. Uitbreiding van avond- en nachthoreca op daarvoor geschikte plekken juichen wij toe, zodat er meer mogelijk is voor een avondje uit voor iedereen.

Om de leegstand terug te dringen doen wij er alles aan om eigenaren van winkelpanden te bewegen de huurtarieven aantrekkelijker te maken voor starters of voor een tijdelijke invulling. Als panden te lang leeg blijven staan, komen wij met een leegstandsverordening. Een leegstandsverordening verplicht vastgoedeigenaren om leegstand te melden, stelt een leegstandsoverleg verplicht en maakt het mogelijk dat een gemeente huurders aandraagt voor leegstaande panden. In uiterste gevallen kan de gemeente een boete opleggen als medewerking uitblijft. Op die manier staan winkelpanden minder lang leeg.

Tot slot stimuleren wij deelname van bedrijven aan de BIZ (bedrijven investeringszones) om het ondernemersklimaat te versterken bijv. door cameratoezicht, kerstverlichting of bloembakken.  

Bedrijven

Onze bedrijventerreinen kennen nog veel lege plekken, terwijl de Hoeksche Waard in nabijheid van Rotterdam voor startende ondernemers aantrekkelijk is gelegen. Daarnaast kijken we naar het deels herbestemmen van bedrijventerreinen voor bijvoorbeeld wonen. Ook willen wij het aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich hier te vestigen, zodat ook de werkgelegenheid en onderlinge bestedingen tussen bedrijven toenemen. Wij gaan daarom actief ondernemers uitnodigen om zich hier te vestigen en daar waar mogelijk aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door een ondernemersmakelaar – niet in vastgoed, wel in advies – aan te bieden, die een gids kan zijn voor het bewandelen van de juiste weg naar een vergunning en informatie biedt welke sectoren kansen bieden in de Hoeksche Waard.