7.

Voor wegen en openbaar vervoer

Dijkwegen en binnenwegen

De verkeersbewegingen over de binnenwegen en de dijken nemen toe in aantal en zwaarte. Deze wegen zijn niet berekend op intensieve en zware belasting. De Blaaksedijk en Westdijk in Heinenoord, de Molendijk in Klaaswaal en de Centrale As van Numansdorp, de Maasdamsedijk in Puttershoek, de Molendijk in Goudswaard en de dijkwegen rondom Zuid-Beijerland zijn bekende voorbeelden waar drukte, snelheid en zwaarte van verkeer zorgen voor gevaar, schade en ergernis. Wij zijn voor passende maatregelen op de korte termijn, zoals snelheidsbeperkingen, omrijroutes en gedeeltelijke of tijdelijke afsluitingen voor zwaar verkeer. Met het waterschap gaan wij in gesprek om de knelpunten op de dijkwegen te verbeteren. Wij sluiten niet uit dat er nieuwe wegverbindingen moeten worden aangelegd om de leefbaarheid van de gebieden te waarborgen.

Verkeer in de dorpen

Ook de wegen rond en in de dorpen kennen problemen. Gevaarlijke oversteekplaatsen en kruisingen pakken wij aan, bijvoorbeeld door meer rotondes aan te leggen. In wijken met kinderen matigen wij de snelheid. Waar het kan, breiden wij parkeervoorzieningen uit. Extra aandacht is er voor de parkeerproblematiek in het centrum van de dorpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van blauwe zones om de doorstroming te bevorderen.

Fietsen

Bredere fietspaden met ruimte voor snelfietsverkeer, tussen de grotere dorpen en van en naar Rotterdam, Barenrecht en Dordrecht, moeten alternatieven van autogebruik, zoals de (elektrische) fiets aantrekkelijker maken. Ook willen wij een proef starten met elektrische deelfietsen en -scooters om het autogebruik op het eiland te verminderen. In andere gemeenten, zoals Rotterdam en Dalfsen, zijn daar al positieve ervaringen mee.

A29 en N217

De hoofdaders van ons eiland, de A29 en de N217, raken steeds vaker verstopt. Een verbreding van de A29 lijkt ons een betere optie dan de aanleg van de A4-Zuid, wat een nieuwe doorsnijding van het landschap betekent. Een eventuele inpassing daarvan zal niet voor 2030 plaatsvinden en kan wat ons betreft alleen onder de uitgangspunten: “niet zien, niet horen en niet ruiken.” In samenspraak met de provincie zetten wij in op verbeteringen aan de N217, bijvoorbeeld door delen daarvan 2-baans te maken of door een spitsstrook in combinatie met een busbaan. Daarnaast willen wij de Kiltunnel, die mogelijk vanaf 2030 tolvrij wordt, eerder gratis beschikbaar stellen gedurende de spits.

Openbaar vervoer

Het bussennetwerk van Connexxion is de afgelopen jaren sterk verminderd in rijfrequentie en halteplaatsen. Dat komt vooral door het afgenomen gebruik. Voor met name de bereikbaarheid van onze dorpen is dat een groot probleem. Wij ondersteunen de initiatieven voor vervoer op maat (o.a. AutoMaatje, Wielewaal, Vervoer Lokaal) om de slechte ov-verbindingen enigszins te compenseren. Op dit moment loopt er een pilot voor gratis openbaar vervoer voor mensen met een minimuminkomen. Als dat aanslaat, zal het netwerk sneller uitgebreid kunnen worden. We zorgen voor snellere en directere verbindingen van het Openbaar Vervoer met Dordrecht, Barendrecht en Rotterdam. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we het interne netwerk op orde hebben. Met de lopende renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel dreigt een verkeersinfarct. Om die verwachte problematiek te verminderen stimuleren en faciliteren wij het gebruik van het OV en de openstelling van de Kiltunnel gedurende de spits.